منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع ( جلد دوم چاپ اول)

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع (جلد اول چاپ اول)

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  کتاب نکته و تست پایگاه داده ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

  کتاب هوش مصنوعی ابوالفضل گیلک (چاپ تمام؛ چاپ دوازدهم اوایل آبان ماه منتشر میشود)

  کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم اواسط آبان منتشر میشود)

  کتاب نکته و تست سیستم عامل ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان

  کتاب درس پایگاه داده ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  کتاب ریاضیات گسسته ابوالفضل گیلک (چاپ چهام)

  ۱۳۹,۰۰۰ تومان

  کتاب ۶۰۰ مسئله محمد قدسی (چاپ هشتم)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  کتاب معماری کامپیوتر مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  کتاب نظریه زبان و ماشین فردین شاپوری (چاپ هفتم)

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان

  کتاب مهندسی نرم افزار ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

  جزوه سیستم عامل ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  کتاب اصول و مبانی مدیریت ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  کتاب حکایت دولت و فرزانگی ارسطو خلیلی فر (چاپ نهم)

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  کتاب الکترونیک دیجیتال مسعود کتیرایی (چاپ دوم اواخر آبان ماه منتشر میشود)

  کتاب سیگنال‌ سیستم‌ مهدی تقدسی جلد اول (چاپ هفتم)

  ۸۹,۰۰۰ تومان

  کتاب زبان تخصصی کامپیوتر راهیان ارشد (چاپ چهارم)

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  کتاب شبکه‌های کامپیوتری احسان ملکیان (چاپ پنجم)

  ۹۹,۰۰۰ تومان

  و ناگهان مخترع ظهور می‌کند(تریز، تئوری حل مبتکرانه مساله)

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  کتاب سیگنال‌ سیستم مهدی تقدسی جلد دوم (چاپ سوم)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته ارسطو خلیلی فر (چاپ اول دکتری)

  کتاب طراحی الگوریتم ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  کتاب ساختمان داده ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  کتاب مدار منطقی مسعود کتیرایی (چاپ اول اواسط مهر ۱۴۰۰ منتشر میشود)

  انتشارات بابان

  جدیدترین مطالب آموزشی در وبلاگ بابان