منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع جلد دوم (چاپ دوم)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  کتاب هوش مصنوعی ابوالفضل گیلک (چاپ دوازدهم)

  ۱۳۹,۶۵۰ تومان

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع جلد اول (چاپ دوم)

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  کتاب نکته و تست پایگاه داده ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۳۷,۷۵۰ تومان

  کتاب نکته و تست سیستم عامل ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۳۱,۱۰۰ تومان

  کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۲۳,۵۰۰ تومان

  کتاب درس پایگاه داده ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۰۹,۲۵۰ تومان

  کتاب ریاضیات گسسته ابوالفضل گیلک (چاپ چهام)

  ۱۳۲,۰۵۰ تومان

  کتاب ۶۰۰ مسئله محمد قدسی (چاپ هشتم)

  ۷۱,۲۵۰ تومان

  کتاب معماری کامپیوتر مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  ۸۵,۵۰۰ تومان

  کتاب نظریه زبان و ماشین فردین شاپوری (چاپ هفتم)

  ۱۰۹,۲۵۰ تومان

  کتاب مهندسی نرم افزار ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۱۴۷,۲۵۰ تومان

  جزوه سیستم عامل ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۸۰,۷۵۰ تومان

  کتاب اصول و مبانی مدیریت ارسطو خلیلی فر (چاپ چهارم)

  ۹۵,۰۰۰ تومان

  کتاب الکترونیک دیجیتال مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  ۱۰۴,۵۰۰ تومان

  کتاب حکایت دولت و فرزانگی ارسطو خلیلی فر (چاپ نهم)

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  کتاب سیگنال‌ سیستم‌ مهدی تقدسی جلد اول (چاپ هفتم)

  کتاب زبان تخصصی کامپیوتر راهیان ارشد (چاپ چهارم)

  کتاب شبکه‌های کامپیوتری احسان ملکیان (چاپ پنجم)

  ۹۴,۰۵۰ تومان

  کتاب مدار منطقی مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  ۱۶۱,۵۰۰ تومان

  و ناگهان مخترع ظهور می‌کند(تریز، تئوری حل مبتکرانه مساله)

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  کتاب سیگنال‌ سیستم مهدی تقدسی جلد دوم (چاپ سوم)

  ۶۱,۷۵۰ تومان

  کتاب طراحی الگوریتم ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  کتاب ساختمان داده ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  انتشارات بابان

  جدیدترین مطالب آموزشی در وبلاگ بابان