مشاوره تلفنی

021-77973386

کنکور ارشد کامپیوتر

کتاب نکته و تست پایگاه داده ارسطو خلیلی فر...
266,000 تومان
کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع جلد او...
150,000 تومان
کتاب درس پایگاه داده ارسطو خلیلی فر (چاپ ب...
190,000 تومان
کتاب ریاضیات گسسته ابوالفضل گیلک (چاپ بیستم)
256,500 تومان
کتاب الکترونیک دیجیتال مسعود کتیرایی (چاپ ...
104,500 تومان
کتاب نکته و تست ساختمان داده ابوالفضل گیلک...
114,000 تومان